skip to Main Content

Krik Krak Productions informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, Krik Krak Productions garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i altres regulacions legals internacionals i europees vigents.

Per a una més informació complementària sobre la protecció de dades personals et convidem a consultar la pàgina web de l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Identitat del responsable del tractament i informació bàsica sobre protecció de dades.

Responsable: Krik Krak Productions
Adreça: C/Badó 16, local 3, 08960 Sant Just Desvern
Correu electrònic: info@krikkrak.cat

1. Recollida, finalitat i tractaments de dades
Krik Krak Productions té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Krik Krak Productions serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn Krik Krak Productions informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i l’enviament d’informació d’interès per a l’usuari (promocions o comunicacions comercials).

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollits a través del lloc web de Krik Krak Productions, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per Krik Krak Productions.

2. Comunicació d’informació a tercers
Krik Krak Productions informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament.

En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Krik Krak Productions disposi del consentiment exprés de l’usuari.

3. Drets dels usuaris
La Llei orgànica Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Krik Krak Productions. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Krik Krak Productions, C/Badó 16, local 3, 08960 Sant Just Desvern o la direcció que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: info@krikkrak.cat.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent de l’exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè reflecteixin una situació real, sent responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que poguessin causar a Krik Krak Productions o a tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per a impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pot ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats.

Krik Krak Productions declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes puguin tenir per a l’Usuari, si ha publicat la informació voluntàriament.

Política de Privacitat actualitzada al juliol de 2020.

Back To Top